Mi no a risibí un kontesta riba mi pregunta. Kiko awor?

Bo no ta mira bo pregunta? Tuma kontakto ku e filial di Qredits na Boneiru. Por mail nos na bonaire@qredits.nl

Mi no a risibí un kontesta riba mi pregunta. Kiko awor?